Сите безбедносно поврзани информации може да ги доставите и по пошта на адресата на АР.